ทางหลวงเตรียม ออกแบบและบูรณะสะพานธนะรัชต์ หลังใช้งานนานกว่า 60 ปี

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. กรมทางหลวงได้จัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ ครั้งที่ 1 โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจออกแบบและบูรณะสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง บนทางหลวงหมายเลข 330 สะพานธนะรัชต์ ของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนในพื้นที่ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลการดำเนินโครงการที่ถูกต้อง พร้อมนำเสนอข้อมูลข่าวสารของโครงการ ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของการศึกษา พื้นที่ศึกษา ขอบเขตการศึกษา และแผนการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ

โดยสะพานธนะรัชต์เป็นสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง ขนาด 6 ช่วงสะพาน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2503 มีอายุการใช้งานยาวกว่า 60 ปี โดยเป็นสะพานที่ มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ และโครงข่ายคมนาคมทางถนนของประเทศ ซึ่งปัจจุบันสะพานธนะรัชต์มีสภาพทรุดโทรมตามการใช้งาน อีกทั้งมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่น จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการบูรณะสะพานธนะรัชต์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางและช่วยให้การจราจรบริเวณสะพานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการอำนวยความสะดวกในการขนส่ง ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอันมาก และยังเป็นการอนุรักษ์ เพิ่มคุณค่าการใช้ประโยชน์สะพานที่ เป็นหลักฐานความสำเร็จทางวิศวกรรมให้อยู่คู่ จังหวัดราชบุรีและประเทศไทยต่อไป

ทั้งนี้ กรมทางหลวงจึงว่าจ้างกลุ่มที่ปรึกษา มีบริษัทเอกชน และสถาบันการศึกษา ดำเนินงานโครงการสำรวจและออกแบบและบูรณะ เนื่องจากสะพานธนะรัชต์เป็นสะพานที่มีอายุการใช้งานมานาน ประกอบด้วยมีสภาพที่ทรุดโทรม การบูรณะสะพานธนะรัชต์จึงไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนปกติได้ จึงมีความจำเป็นต้องทำการศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุ ตรวจวัดพฤติกรรมโครงสร้าง และจำลองพฤติกรรมสะพานเสมือนจริงจากการปรับแก้ด้วยข้อมูลของการทดสอบ เพื่อนำมาประกอบการออกแบบบูรณะ ให้มีสภาพสมบูรณ์ แข็งแรงอีกทั้งอำนวยความสะดวกทางด้านการจราจรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

ราชบุรีมีดี ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rbmeedee@gmail.com