จ.ราชบุรี เตรียมคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 100 ราย

จังหวัดราชบุรีเตรียมที่จะดำเนินการสำรวจและคัดเลือกผู้ประสงค์ขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล สำหรับใช้เป็นบัญชีสำรองในการเปลี่ยนแปลงตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดราชบุรีและสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี จำนวน 100 ราย โดยมีอายุของบัญชีสำรอง 2 ปี

ผู้ประสงค์ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ ประเภทบุคคลทั่วไป จะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์ถึงวันประกาศ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันประกาศ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถจำหน่ายสลากได้ด้วยตนเอง หากอายุเกิน 70 ปี ต้องมีหนังสือรับรองแพทย์ ไม่เป็นผู้วิกลจริตจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคติดต่อซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม ได้รับสลากเพียงโควตาเดียว ไม่ซ้ำซ้อนกับสมาชิกของตัวแทนจำหน่ายประเภทสมาคม มูลนิธิ องค์กร ต้องไม่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ลูกจ้างบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้จัดให้มาปฏิบัติงานที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือคู่สมรสตามกฎมาย ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรือส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่เป็นพระภิกษุ สงฆ์ นักพรต นักบวชทุกศาสนา ยกเว้นบวชตามประเพณีเป็นครั้งคราวโดยตนเองไม่ได้โดยภาพให้ผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้จำหน่ายสลากแทน โดยมีเงื่อนไข

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ จะต้องเป็นผู้ทำการค้าสลากได้ด้วยตนเอง ต้องจำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนด ตามสถานที่ ณ จุดที่ได้แจ้งต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ ต้องจำหน่ายสลาก ด้วยวิธีจำหน่ายปลีกกับผู้บริโภคโดยตรงเท่านั้น ห้ามขายส่งให้กับผู้ที่จะนำไปจำหน่ายต่ออีกทอดหนึ่ง ผู้ที่มีความประสงค์ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถส่งคำร้องพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียน โดยส่งทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น จ่าหน้าซองถึงที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดราชบุรีหลังเก่า ถนนอำเภอเมือง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000 ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565

ราชบุรีมีดี ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rbmeedee@gmail.com