ก้าวต่อไปของอดีตนายกฯ เจ็ดเสมียนในตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี ในตำแหน่งที่ว่างอยู่

โดยมีผู้สมัครเพียง 2 รายคือ นายสุทธิเดช ริมธีระกุล หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร หมายเลข 1 และนายเอก เทพศิริ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร หมายเลข 2 ซึ่งจากการลงพื้นที่ในแต่ละหน่วย การดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และหลังจากนับคะแนนแล้ว ผลปรากฎว่า หมายเลข 1 นายสุทธิเดช ริมธีระกุล ได้คะแนน 6,874 คะแนน หมายเลข 2 นายเอก เทพศิริ ได้คะแนน 850 คะแนน

จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 20,946 คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 9,506 คน จำนวนบัตรดี 7,724 บัตร จำนวนบัตรเสีย 393 บัตร จำนวนทำเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครรายใด 1,389 บัตร

สำหรับนายสุทธิเดช ริมธีระกุล เคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน ก่อนที่มาสมัครสมาชิกสภา อบจ. จนได้รับตำแหน่งดังกล่าว

ราชบุรีมีดี ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rbmeedee@gmail.com